Deklaracja dostępności

Podmiot: Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Kościelna 2, 43-419 Hażlach (budynek szkoły oraz oddziałów przedszkolnych), ul. Długa 25,43-419 Hażlach(budynek przedszkola).

Dane teleadresowe: Zespół Szkolno – Przedszkolny, ul. Kościelna 2, 43-419 Hażlach, tel. 33 856 94 28, fax. 33 856 94 27, email: sph@hazlach.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017.01.28

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:  2017.01.28

Data ostatniej aktualizacji Deklaracji dostępności: 2022.03.17

Informacja o dostępności
Serwisy www.szkolapodstawowahazlach.cba.pl, oraz www.sph.hazlach.samorzady.pl są stronami informacyjnymi.

Strony zostały zrealizowane z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i zgodnie ze standardami sieciowymi. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
  • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
  • brak mapy serwisu.

Wersja mobilna serwisu
Serwis www.szkolapodstawowahazlach.cba.pl można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe
Serwisy nie zawierają skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna
Budynek składa się z części administracyjno – socjalnej oraz części lekcyjnej.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Kościelnej oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe wejście do starej części szkoły od strony ul. Długiej, do którego prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze po lewej stronie. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Hażlachu nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W starej części szkoły istnieją dwie kondygnacje, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część szkoły obejmuje budynek i salę gimnastyczną. W nowej części szkoły istnieje pięć kondygnacji : piwnica, w której znajduje się stołówka szkolna z jadalnią oraz budynek sali gimnastycznej, półpiętro, na którym znajdują się szatnie, pierwsze piętro, na którym znajduje się sekretariat szkoły i sala lekcyjna, drugie piętro z salami lekcyjnymi i pomieszczeniem socjalnym trzecie piętro z biblioteką i czytelnią.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking Zespołu Szkolno – Przedszkolnego znajduje się od strony ul. Kościelnej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z jednego wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy boisku sportowym od strony ul. Osiedlowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Długiej 25 składa się z części administracyjno – socjalnej i części przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Długiej oraz wejście boczne od podwórka. Do wejścia głównego prowadzą schody.

W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przedszkola składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, na którym znajduje się szatnia dla dzieci, sala zabaw, 2 toalety dla dzieci, zaplecze kuchenne oraz piętro, na którym znajduje się sala zabaw, toaleta dla dzieci, gabinet wicedyrektora, pomieszczenia socjalne.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking przedszkola znajduje się od strony ul. Długiej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sekretariacie szkoły, na pierwszym piętrze  znajduje się pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Hażlachu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Hażlachu poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sph@hazlach.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu Izabela Filapek–Dorda, e-mail: sph@hazlach.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 33 856 9428.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/